Gozdovi s posebnim režimom in lovišča

Gozdovi s posebnim režimom in lovišča

V PISO smo obstoječe podatke Zavoda za gozdove združili v skupen tematski sklop Druge državne vsebine > Gozdovi s posebnim režimom in lovišča. Obstoječim vsebinam (gozdni rezervati, varovalni gozdovi, provenienčna območja in stopnja požarne ogroženost) smo dodali še:

  • gozdnogospodarske enote,
  • lovskoupravljavska območja,
  • krajevne enote,
  • revirji,
  • lovišča,
  • gozdni sestoji,
  • površine v zaraščanju,
  • krčitve gozdov in
  • gozdne ceste.

Gozdne ceste so vključene tudi v tematski sklop Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet kot sloj: Cesta - gozdna cesta (vir: ZGS).

Podatki se posodabljajo tedensko.