Poizvedba je razdeljena na izraze in operatorje. Obstajata dve vrsti izrazov: posami�ni izrazi in fraze.

Posami�ni izraz je ena sama beseda, kot je "test" ali "halo".

Fraza je skupina besed, obdana z dvojnimi narekovaji, kot je "hello dolly".

Ve� izrazov lahko kombiniramo skupaj z Boolovimi operatorji, da tvorimo bolj kompleksno poizvedbo. Boolovi operatorji omogo�ajo kombiniranje izrazov z logi�nimi operatorji. Iskalni motor podpira AND, "+", OR, NOT in "-" kot Boolove operatorje (Opomba: Boolovi operatorji morajo biti velike �rke).  Operator OR je privzeti operator konjunkcije. To pomeni: �e ni Boolovega operatorja med dvema izrazoma, se uporabi operator OR. Operator OR povezuje dva izraza in najde ujemajo�e se dokument, �e kateri koli od izrazov obstaja v dokumentu.  Operator AND poi��e ujemajo�e se dokumente, kjer obstajata oba izraza kjerkoli v besedilu enega samega dokumenta.

Operator NOT izklju�i dokumente, ki vsebujejo izraz, ki stoji za operatorjem NOT.

Iskalni motor podpira rabo oklepajev za grupiranje �lenov v podpoizvedbe. To je lahko v pomo�, �e �elite nadzorovati Boolovo logiko za poizvedbo. Primer: (jakarta OR apache) AND website

Operator "+" ali operator zahteve zahteva, da izraz za simbolom "+" obstaja kjerkoli v polju enega samega dokumenta.

Za mehko iskanje uporabite simbol za tildo, "~", na koncu izraza z eno samo besedo.

Za izvedbo iskanja po enem samem univerzalnem znaku uporabite simbol "?".

Za izvedbo iskanja z ve� univerzalnimi znaki uporabite simbol "*".

Opomba: Simbola * ali ? ne morete uporabljati kot prvi znak iskanja.